Stanovy Českého svazu koloběhu z.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Český svaz koloběhu z. s. (dále jen „ČSK“) je vrcholnou organizací koloběžkového sportu, jejímž účelem je péče o všestranný rozvoj sportovního odvětví koloběhu v České republice a hájení zájmů svých členů jak v České republice, tak i vzhledem k mezinárodním organizacím, zejména
  Mezinárodní koloběžkové federaci IKSA (dále jen IKSA).
 2. Hlavní činností ČSK je:
  • Organizace soutěží a závodů v koloběhu, včetně organizace mezinárodních soutěží
   svěřených IKSA k pořádání v ČR.
  • Podpora členů ČSK i ostatních osob přispívajících k naplnění účelu ČSK.
  • Podpora sportovní reprezentace České republiky.
  • Aktivní podpora a propagace všech forem koloběžkového pohybu mládeže a dospělých.
 3. Sídlem ČSK je Plzeň.

II. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLKU

 1. Statutárním orgánem ČSK je předseda.
 2. Předseda zastupuje ČSK samostatně ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a předsednictva.
 3. Předseda podepisuje za ČSK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 4. Funkční období předsedy je dvouleté, funkci lze vykonávat i opakovaně.
 5. Jiná osoba je oprávněna zastupovat ČSK pouze na základě zmocnění statutárním orgánem ČSK.

III. OBECNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ

 1. ČSK je dobrovolným a samosprávným sdružením fyzických osob provozujících koloběh na území České Republiky.
 2. Podmínkou vzniku členství dětí a mládeže do 18 let je písemný souhlas alespoň jednoho z jejich zákonných zástupců.
 3. Členství vzniká podáním žádosti a splněním podmínek daných Stanovami. V případě pochybností o vzniku členství rozhodne předsednictvo.
 4. ČSK vede seznam spolků a klubů, provozujících koloběh na území České Republiky (dále jen kluby koloběhu nebo KK). KK, který není dosud zapsaný v seznamu klubů a má v ČSK aspoň 3 členy, má právo požádat o zápis do seznamu klubů.
 5. Kluby koloběhu nejsou členy ČSK, ale některá členská práva mohou členové vykonávat pouze prostřednictvím registrovaných KK. Každý KK určí jednoho svého člena ČSK jakožto kontaktní osobu.
 6. ČSK eviduje u každého člena klubovou příslušnost k nejvýše jednomu KK.
 7. Další podmínky a zásady registrace a evidence členů, klubů a podmínky změny klubové
  příslušnosti stanovuje předsednictvo Registračním a přestupním řádem.

IV. DRUHY ČLENSTVÍ

 1. Členství v ČSK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Členství se rozlišuje na řádné, přidružené a čestné.
 2. Základním typem členství je řádné členství. Podmínkou vzniku a trvání řádného členství je placení členských příspěvků.
 3. Výši a strukturu členských příspěvků stanovuje valná hromada na návrh předsednictva ČSK.
 4. Každý člen může změnit své členství z řádného na přidružené.
 5. Přidruženým členem se stane také řádný člen, který nezaplatil členské příspěvky, a to dokud je opět nezaplatí nebo dokud nedojde k jeho vyloučení.
 6. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ČSK, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
  K udělení čestného členství je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. O udělení čestného
  členství rozhoduje valná hromada.
 7. Každý člen má právo z ČSK kdykoliv vystoupit. Oznámení o vystoupení z ČSK člen podává
  předsednictvu, které členství bez odkladu ukončí.
 8. K vyloučení člena může dojít pouze z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů ČSK, nebo jiných členských povinností. O vyloučení rozhoduje
  předsednictvo. Proti rozhodnutí o vyloučení se člen může odvolat k revizní komisi. Pokud revizní
  komise vyloučení potvrdí, členství zaniká, jinak členství trvá až do následující valné hromady, která o členství rozhodne s konečnou platností.
 9. U každého člena a KK vede ČSK elektronickou kontaktní adresu (dále e-mail). ČSK komunikuje se členy a KK zejména prostřednictvím e-mailu a každý člen a KK odpovídá za jeho aktuálnost.
 10. ČSK vede seznam členů elektronickou formou. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo a to také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Další podmínky vedení
  seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví předsednictvo v
  Registračním a přestupním řádu.
 11. Údaje o členech ČSK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je ČSK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti
  s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Jméno, příjmení, rok narození, klubová příslušnost a sportovní výsledky člena dále mohou být zveřejněny ve formě startovních a výsledkových listin. Každý zájemce o členství v ČSK podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

V. ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 2. Členská práva, která přísluší všem členům:
  a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti ČSK,
  b) být informován o činnosti ČSK,
  c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za
  předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČSK,
  e) účastnit se jednání orgánů ČSK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  g) ukončit kdykoli své členství.
 3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  a) Účastnit se jednání valné hromady.
  b) Hlasovat na valné hromadě, pokud není hlasování vyhrazeno zástupcům registrovaných KK.
  c) Být volen do všech volených orgánů ČSK za podmínek těchto stanov.
 4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČSK,
  b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSK a základní normy sportovního chování,
  c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČSK,
 5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
  a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
  členstvím a činností, pokud o tom příslušný orgán ČSK podle stanov rozhodl,
  b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

VI. ORGÁNY ČSK

 1. Orgány ČSK jsou:
  a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
  b) předseda jako orgán statutární,
  c) předsednictvo jako orgán výkonný,
  d) revizní komise

VII. VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem ČSK.
  Valná hromada se může scházet ve dvou formátech: jako Členská schůze nebo jako Rada klubů (RK).
 2. Právo účasti na Valné hromadě má každý člen ČSK.
 3. Právo vystupovat, podávat návrhy a hlasovat na Členské schůzi má každý řádný člen starší 18 let.
 4. Právo vystupovat, podávat návrhy a hlasovat na RK mají pouze zástupci registrovaných KK podle podmínek stanovených stanovami a usneseními valných hromad.
 5. Formát valné hromady a klíč pro určení počtu zástupců KK na RK určuje usnesením předchozí valná hromada. Pokud takové usnesení není nebo nelze použít, zůstává formát a klíč z posledního aplikovatelného usnesení valné hromady.
 6. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda nebo předsednictvo nejméně jedenkrát za 1 rok. V období mezi valnými hromadami řídí práci a činnost Českého svazu koloběhu předsednictvo ČSK.
 7. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou účastníkům s hlasovacím právem. Pozvánka se zasílá buďto poštou nebo e-mailem. Oba způsoby pozvánky jsou si rovny. Informace o konání valné hromady se dále zveřejňuje na webových stránkách ČSK.
 8. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 25 dní před konáním valné hromady. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 9. Předsednictvo je rovněž povinno svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 registrovaných KK, z podnětu revizní komise, nebo z podnětu 2/3 všech řádných členů ČSK. V posledně jmenovaném případě se mimořádná valná hromada koná ve formátu členské schůze. Nesvolá-li předsednictvo valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 10. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  a) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky ČSK,
  b) volba a odvolání členů předsednictva a volba a odvolání předsedy,
  c) volba a odvolání členů revizní komise,
  d) schválení výsledku hospodaření ČSK,
  e) rozhoduje o veškerých dispozicích s nemovitým majetkem ČSK (nabývání, pozbývání
  apod.) 2/3 většinou přítomných účastníků VH.
  f) určení hlavních směrů činnosti ČSK,
  g) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních
  předpisů dle těchto stanov,
  h) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
  i) rozhodnutí o zrušení ČSK s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
  j) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
  k) stanovení závazných pokynů předsednictvu pro nakládání s majetkem a vydávání
  vnitřních předpisů,
 11. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny účastníků s hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasovacím právem, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 12. Ke schválení usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů z přítomných
  účastníků s hlasovacím právem.
 13. Blíže vždy upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. Ze zasedání valné hromady musí být do 30 dnů pořízen zápis, ze
  kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké
  další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.
 14. Valná hromada může vydat platné usnesení i mimo schůzi (per rollam). Návrh usnesení
  k hlasování mimo schůzi valné hromady může podat pouze předsednictvo. Hlasování probíhá
  formou komunikace na dálku (telekonference, webová aplikace apod.). Pro vyhlášení hlasování
  per rollam se použijí přiměřeně ustanovení o pozvánce na valnou hromadu.

VIII. PŘEDSEDA A PŘEDSEDNICTVO

 1. Předsednictvo zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti ČSK v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Předsednictvo je minimálně tříčlenné. Členem předsednictva je vždy předseda jakožto statutární orgán ČSK.
 3. Předsednictvo určí, kdo bude odpovídat za správu finančních prostředků (pokladník) a evidenci členů (tajemník).
 4. Počet členů předsednictva musí být vždy lichý, přesný počet členů výboru stanovuje valná hromada.
 5. Funkční období členů předsednictva je dvouleté, funkci lze vykonávat i opakovaně.
 6. Předsednictvo zejména:
  a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
  opatření k jejich realizaci,
  b) organizuje a řídí činnost ČSK,
  c) rozhoduje o dispozicích s majetkem ČSK, a to včetně finančních prostředků. O nemovitém
  majetku rozhoduje Valná hromada,
  d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSK,
  e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
  f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ČSK,
  g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
  h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
  i) rozhoduje o změně sídla ČSK.
 7. Předsednictvo může jednat a hlasovat i per rollam, např. telefonicky, korespondenčně apod.
 8. K platnosti usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů předsednictva.
 9. Předsednictvo ČSK může zřizovat odborné komise, rady a pracovní skupiny, v nichž působí skupiny odborníků, které posuzují předložené problémy a navrhují řešení v rámci svých okruhů činností a plní úkoly zadané jim předsednictvem ČSK, kterému rovněž odpovídají v plném rozsahu za svoji činnost.
 10. Předsednictvo ČSK jmenuje a odvolává členy takto zřízených odborných komisí, rad a pracovních skupin. Odborné komise, rady a pracovní skupiny se řídí v jednání podmínkami stanovenými v příslušných statutech a jednacích řádech těchto orgánů, které schvaluje předsednictvo ČSK. O své práci odborné komise, rady a pracovní skupiny informují předsednictvo ČSK zápisy z jednání. O závěrech komisí a skupin informuje předsednictvo členy ČSK.

IX. REVIZNÍ KOMISE

 1. Revizní komise ČSK dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li předsednictvo ČSK činnost v souladu s právními předpisy a stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy ČSK, a zda dochází k plnění usnesení valné hromady.
 2. Revizní komise má minimálně tři členy. Funkční období členů revizní komise je dvouleté a funkci lze vykonávat i opakovaně. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům ČSK.

X. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 1. Zdrojem majetku ČSK mohou být zejména:
  a) členské příspěvky,
  b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  c) příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním
  sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové
  činnosti,
  d) příspěvky a dotace od střešních organizací,
  e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  f) dary
 2. Majetek ČSK je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předsednictvo ČSK. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem ČSK (nabývání, pozbývání apod.) rozhoduje Valná hromada.
 3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada, která i rozhodne, jak bude využit
  případný likvidační zůstatek po provedení likvidace.

XI. VNITŘNÍ PŘEDPISY – ŘÁDY A SMĚRNICE

 1. Pro svoji činnost vydávají příslušné orgány ČSK vnitřní předpisy, kterými jsou řády a směrnice.
 2. Platná znění vnitřních předpisů jsou uložena v sídle ČSK a rovněž umístěna na webových stránkách ČSK. Každý zájemce o členství a člen ČSK má povinnost se s jejich zněním seznámit.
 3. Směrnice je platná dnem jejího schválení příslušným orgánem a účinná dnem zveřejnění na webových stránkách ČSK.

XII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy a Valná hromada, jež je přijala, zmocňují předsednictvo ČSK, aby místo Valné hromady provedlo ve své kompetenci administrativně formální úpravu stanov, která však nesmí měnit jejich zásadní věcný charakter. Úprava stanov může proběhnout na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu. Předsednictvo ČSK může odstraňovat i všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
Tato změna stanov byla schválena Valnou hromadou spolku v Pardubicích dne 28. listopadu 2015.

Stanovy ČSK ke stažení. (350 kB, PDF)